គោលដៅនិងគុណតម្លៃរបស់យើង

គោលដៅ របស់យើង:
ផ្តល់ជូនអតិថិជននៅទូទាំងអាស៊ីនូវផ្សារមួយដែលពួកគេ ទុកចិត្ដ
តាមរយ: គុណភាព សេវាកម្ម និងគុណប្រយោជន៍

 

គុណតម្លៃរបស់យើង:
យើងតែងតែយល់ថា អតិថិជនរបស់យើង សំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់
យើងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក
យើងយកចិត្តទុកដាក់អស់ពីចិត្ដ
យើងធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវ