ដំណើរកម្សាន្តជាក្រុមរបស់ផ្សារទំនើបឡាក់គី

 ដំណើរកម្សាន្តជាក្រុមរបស់បុគ្គលិក គឺជាសកម្មភាពចាំបាច់បំផុត ដែលត្រូចធ្វើជាប្រចាំនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការ។
ដើម្បីបង្កើតភាពជិតស្និត, កាត់បន្ថយជម្លោះ, ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាល្អ និង បង្កើនភាពជឿជាក់ វាអាចធ្វើអោយក្រុមរបស់
អ្នកទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីការធ្វើដំណើរកម្សានជាមួយនឹងគំនិតថ្មីៗ ពីការបង្កើតនូវក្រុមមួយអោយមានប្រសិទ្ធភាព
ការបង្កើតក្រុមដែលមានប្រសិទ្ធភាព គឺទាមទារនូវចំនេះដឹងច្រើនជាង ការចាប់ដាក់ជាក្រុម។ វាតម្រូវអោយមាន បទពិសោធន៍ និងសមត្ថភាពខ្ពស់ដើម្បីអោយវាមានប្រសិទ្ធិភាពល្អ។